spot_img

BACADER HAKKINDA

Ülkemiz baca sektörüne hizmet veren firma ve kişilerin artık tüm dünyada bir endüstri konusu olan baca imalat ve uygulamaları alanında profesyonel hizmetler veren, bunun için üyelerini ve ihtiyaç sahibi kişi-kurumları eğitme amacı gütmektedir. Baca sektörünün mevcut standartlara uygun hale gelebilmesi için gerekli altyapı ve çalışmalarını yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Avrupa standartlarında rekabet ve yenilik için hem sektöre hem de topluma yön veren bir sivil toplum kuruluşu olmak.

ÜYELİK TÜRLERİ

a) Üretici ve/veya İthalatçı firma: Türkiye’nin herhangi bir yerinde Baca sistemleri konusunda faaliyet gösteren; üretici, ithalatçı satıcı, yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun üretim yapan Ticaret ve Sanayi Odalarına veya ilgili esnaf odalarına kayıtlı yerli yada yabancı sermayeli kamu veya özel kuruluş firmalarının tüzel kişilikleri ile bu kapsamda firmalarda çalışan Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler üye olmak için başvurabilirler

b) Uygulayıcı ve/veya kontrol faaliyeti yapan firma: Türkiye’nin herhangi bir yerinde Baca sistemleri konusunda faaliyet gösteren; uygulamacı ve kontrolünü yapan, yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun üretim yapan Ticaret ve Sanayi Odalarına veya ilgili esnaf odalarına kayıtlı yerli yada yabancı sermayeli kamu veya özel kuruluş firmalarının tüzel kişilikleri ile bu kapsamda firmalarda çalışan Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler üye olmak için başvurabilirler

c) Dernek üyeler: Türkiye’nin herhangi bir yerinde Baca sistemleri konusunda faaliyet gösteren; ilgili sektör Dernek ve Birlikleri üye olmak için başvurabilirler.

d) Onursal Üyelik: Baca gelişmesine mesleki, eğitimsel, kamu görevlileri, basın-yayın kuruluşlarındaki çalışmaları ile katkıda bulunanlar kurucu üyelerden ikisinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilirler. Bunlar dışında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanımlı Bacacı personellerinin yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile “Katılımcı Onursal Üyelik” verilebilir.

ÜYELİKLERİMİZ

-İMSAD
-OAİB İKLİMLENDİRME
-SEKTÖR MECLİSİ ÜYELİĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

MADDE 1 - Kuruluş
Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği, aşağıdaki maddelerde “Dernek” kısa adı ile anılmıştır.
MADDE 2 - Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindedir. Şubesi Yoktur.
MADDE 3 - Derneğin Faaliyet Alanı ve Amacı
Baca sistemleri alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı, Baca sistemlerini standartlara uygun bir şekilde üreten veya ithal eden kurum ve kuruluşlar ile uygulayıcıların mensuplarını bir araya getirerek; sektör içi işbirliği sağlamak, sistemlerin insan ve çevre sağlığına uygun olarak tasarlanması için çalışmalar yapmak, kurulan sistemlerde en iyi baca çekişi ile enerji tasarrufu sağlanmak ve maksimum verim alınmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.
MADDE 4 - Çalışma Konu ve Biçimleri
Üyeleri ve Baca Sanayi sektörü içinde işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı ve ortak sorunları çözüme ulaştırmayı sağlar. – Baca sistemleri konusundaki standartlar ve uygulama kurallarının tanımlanması ve geliştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar. – Baca sistemlerinin son kullanıcılara yönelik standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almalarını sağlayıcı bilgilendirici çalışmalar yapar. – Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, baca ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar. – Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar. – Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girer, görüş belirtir ve ortak çalışmalar yapar. – Sektörün sağlıklı gelişmesi amacıyla gerekli kalitede ürün, tesisat montajı, hizmet ve yeterli servisin verilmesini temine yönelik araştırmalar yapar, iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunur. – Yürürlükte olan standartlar, yönetmelikler, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya çalışır. Bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışır. – Kamu ve özel kuruluş işlerinde çıkacak baca sistemi ile ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri verir, sahalarında uzman üyeler ile teknik hizmetleri istek halinde organize ederek, müteselsil yükümlülük ve garanti içinde hizmet verir. – Sektörün gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, vb. düzenlemeleri izler, değerlendirir ve bu konulardaki dernek görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurur. – Üyeleri arasında ticari ve diğer hususlarda çıkacak ihtilafların, uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halline çalışır. – Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olur. – Baca sistemlerinin doğru projelendirilip, doğru uygulanması için gerekli çalışmaları yapar. Özel ve Kamu kuruluşlarına yardımcı olmak ve olması muhtemel karışıklıkları önlemek için tek tip şartname örneği hazırlar ve baca sistemleri kuruluşlarının yasalardan ve sözleşmelerden dolayı mevcut doğabilecek ağır ve mali külfetleri hafifletecek hususları ihtiva eden tip sözleşme önerileri hazırlar ve ilgili kuruluşlarla görüşerek uygulanması için çaba sarf eder ve yasa, kararname, yönetmelik gibi yürütme kararları çıkartılması için çalışmalar yapar ve yayımlar. – Baca sektörü ile özel ve kamu kuruluşları arasındaki münasebetleri düzenleyici esasları tespit etmek amacı ile araştırmalar yapar, ileri teknoloji esaslarını ve Avrupa standartlarını, üretim, uygulama, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına adapte eder, ülkede yaymak ve yetkililere tavsiye ve önerilerde bulunmak. – Baca sistemlerinin yanlış uygulanmasından kaynaklanan ısıtma sistemleri sorunları ile enerji maliyetini arttıran uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapar. – Baca Sektöründeki üretici, satıcı, uygulamacı ve kontrolünü yapan kişi ve firmaları birleştirici çalışmalar yapar. -Baca Sistemleri konusunda proje, uygulama, yıllık periyodik bakım ve emisyon ölçümleri konusunda kurslar düzenler, gerekli kurumlarla işbirliği halinde sertifika verebilir. – Bacadan kaynaklanan kazalar ve yanlış yapılan bacanın insanlara maddi ve manevi açıdan vereceği zararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapar. – Binalara kurulacak Baca Sistemlerinin Avrupa standartlarında yapılmasına yönelik inşaat sektörü içindeki kişi ve kurumlarla işbirliği yapar. – Gerektiğinde ürün ve sistemlerinin test edildiği laboratuvar kurar ve gerekli kurumlarla işbirliği halinde sertifika verebilir. – Sektör içinde haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. – Gerekli bildirimleri yapmak kaydı ile yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir, amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur. – Her türlü yayın, seminer, toplantı, konferans, sergi ve fuar, basın, radyo, TV kanalıyla ilerleme ve gelişmeleri duyurur, aydınlatır, uyarır, komisyonlar kurar, organizasyonlar yapar, amacını gerçekleştirmeye çalışır. Üyelerin, görgü, bilgi ve deneyimlerinin gelişmesini sağlayacak yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler. – Yönetim Kurulunda karar alarak, beyanname veya benzeri yazıları yayınlar. – Dernekler Kanunu’nun 22. Maddesi uyarınca, dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınmaz mal ile her türlü taşınır malları satın alır, kiralar. – Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu ana tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul edebilir. – Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletme kurabilir. – Dünya ve ülkemizde benzer mesleki kuruluşlar ile gündemin takip edilmesi ve üyelere görsel, basılı vb. ortamlarda bilgi dağıtabilir. – Baca Sistemlerinin Avrupa’da olduğu gibi bir bilim, teknolojik bir sanayi dalı olduğunu, ilgili kuruluş ve kişilere anlatır, Üniversitelerde baca ile ilgili bölüm kurulması için çaba sarf eder, konu ile ilgili çalışmalar yapar. – Amacının gerçekleştirilmesine yönelik Federasyon kurucu üyesi olabilir, kurulmuş bulunan federasyonlara katılabilir. – Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir. – Faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. – Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir. – Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. – Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir. – Çevre Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 7 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği” ile yine Çevre Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13.01.2005 Tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinin uygulanmaya konulması için çalışmalar yapar, ilgili kuruluş ve Bakanlıklarla görüşmeler yaparak alt yapısının oluşturulması için işbirliği yapar ve uygulamaya başlanmasını sağlamak için çalışmalar yapar. – Dernek baca konusunda mesleki eğitim vermek üzere eğitim kurumu kurup işletebilir, mesleki yeterlilik çerçevesinde personel belgelendirme için akredite olabilir. – Baca sektöründe faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlara sürekli eğitim programları düzenleyebilir.

2. BÖLÜM - ÜYELİK

Madde 5. Dernek Üyelik Koşulları ve Üyelik Türleri

Madde 5.1- Üyelik Koşulları
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre, yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. Türkiye’de oturma iznine sahip yabancı gerçek kişiler Derneğe üye alınabilir. Yurt dışında kurulan dernekler, gerekli izinler alınmak koşulu ile Derneğe üye alınabilir.
1. Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre, yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilir.
2. Türkiye’de oturma iznine sahip yabancı gerçek kişiler Derneğe üye alınabilir.
3. Yurt dışında kurulan dernekler, gerekli izinler alınmak koşulu ile Derneğe üye alınabilir.
Madde 5.2- Üyelik Türleri
1. Asil Üyelik: Türkiye’nin herhangi bir yerinde Baca sistemleri konusunda faaliyet gösteren; üretici, ithalatçı satıcı, uygulamacı ve kontrolünü yapan, yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun üretim yapan Ticaret ve Sanayi Odalarına veya ilgili esnaf odalarına kayıtlı yerli yada yabancı sermayeli kamu veya özel kuruluş firmalarının tüzel kişilikleri ile bu kapsamda firmalarda çalışan Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ve/veya ilgili sektör Dernek ve Birlikleri Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Asil Üyeliğe kabul edilebilmek için; İki asil üyenin teklifi, üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması, Bu tüzük doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi, Yönetim Kurulu’nun başvuru, form, belge ve istihbarat bilgilerine 2/3 oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alınması gerekir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp; sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Adayın giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış olur ve “Asil Üye” sıfatı ile üye defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanmış olur. Üye olan tüzel kişi şirketler gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak ve tüzel kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, kendilerini temsil eden kişi yanında Dernek İç Yönetmeliğinde gösterilen sayıda gerçek kişiyi daha tespit ederek Derneğe üye önerebilirler. Sektör Dernekleri ve Birliklerinin, Derneği/Birliği temsil eden üye yanında kaç gerçek kişiyi üye yapacakları Dernek İç Yönetmeliğinde gösterilir. Tüzel kişiler, üyeleri arasından, seçilmeleri halinde ancak bir kişi ile Yönetim Kurulunda temsil edilir. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir. İmalatçı ve uygulayıcı tüzel kişilikler ise giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Dernekler sadece Yönetim Kurulunun belirlediği yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Sektörden ayrıldığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelikleri düşer. Temsil ettiği firmadan ayrıldığı tespit edilen üyenin üyeliği düşer. Dernek tüzel kişiliklerinin üye olmaları halinde ise Dernek Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile temsile yetkili atanan kişi oy kullanır. Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde itiraz edilemez.
2. Onursal Üyelik:
Baca gelişmesine mesleki, eğitimsel, kamu görevlileri, basın-yayın kuruluşlarındaki çalışmaları ile katkıda bulunanlar kurucu üyelerden ikisinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilirler. Bunlar dışında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanımlı Bacacı personellerinin yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile “Katılımcı Onursal Üyelik” verilebilir. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve aidat ödemezler. Dilerlerse maddi ve manevi katkıda bulunabilirler. Onursal üyeliğin sona ermesi kendi istekleri veya Yönetim Kurul kararı ile gerçekleşir.



Madde 6. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri Dernek üyeleri ve mensubu bulunduğu kuruluşlar, Derneğe karşı bu Tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile, Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Üyelerin, tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur. Dernek yetkili organlarının, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurulca kabul edilecek yönetmelik hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülüklerindendir. Dernek üyeleri, Yaptıkları işin bilincinde, çevreye duyarlı ve insan sağlığını ilgilendiren konularda mesleki sorumlulukları taşımayı, Baca imalatı ve uygulaması ile ilgili tüm yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası tüm standartlara uymayı ve uygulamasının takibini, “Haklı rekabet” unsurlarının oluşması için katkı koymayı, desteklemeyi e mesleki etik kurallar uygun faaliyetlerde bulunmayı, Yürürlükteki mevzuatlar tarafından öngörülen işaretlemeleri ile ilgili süreçleri takip etmeyi ve doğru uygulamayı, Sektörün geleceğe taşınması yönündeki katkı koymayı dernek üyesi olmakla birlikte beyan, kabul ve taahhüt eder. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurulda 1 oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Logo ve İsim kullanma Hakkı Dernek üyeleri, üyeliklerinin başlangıcı ile birlikte etik ilkeler doğrultusunda derneğin logo ve ismini kullanma hakkını sahiptirler. Üye, dernek logosu ve ismini menfaatleri doğrultusunda kullanamaz. Derneğin logo ve isim kullanma hakkı üyenin aidatlarını ve masraflara katılım paylarını ödediği sürece geçerlidir. Üyenin derneğe borçlarını ödememesi halinde logo ve isim kullanma hakkı üyeden alınır. Ayrıca dernek borcu olan üyelerin isim ve logolarını tüm uyarılara rağmen borcunu ödememesi durumunda yazılı ve görsel tüm doküman ve yayınlarda yayımdan kaldırabilir. Derneğin bilgisi dışında, üyelikten çıkarılması durumunda ve borçların ödenmemesi durumunda üyenin derneğin logo ve ismini kullanması halinde dernek konuyla ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
Madde 7. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri a) Üyelikten Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. İstifalar Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder. b) Üyelikten Çıkarılma: Üyelikten çıkarılma, Derneğin amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, Tüzüğün üyelere yüklediği yükümlülüklerin zorunlu bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi ve yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun üretim ve uygulama yapılmadığının tespiti halinde, Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucunda yukarıdaki hususlardan bir veya birkaçı tespit edildiği taktirde disiplin kurulunun önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üyelerin yapılacak ilk Genel Kurula itiraz hakları vardır. Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin Dernekle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir. a) Dernekler Kanununda, Medeni Kanunda veya BACADER Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfının yitirilmesi, b) Bir önceki yıla ait aidatından (ödentisinden) borcu olan üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi için yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması, Üyelikten çıkarılan tüzel veya gerçek kişiler derneğin web sitesi ve yazılı organlarında ilan edilir. III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri
Madde 8- Dernek Organları Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir: -Genel Kurul -Yönetim Kurulu -Denetleme Kurulu -Disiplin Kurulu
Madde 9- Genel Kurul Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır ve asil üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurulu iki (2) yılda bir olağan olarak Şubat ayında üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Yönetim Kurulu‘nca belirlenen gün ve yerde toplanır.
Madde 10- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir: 10.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 10.2. Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir. 10.3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 10.4. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
Madde 11- Genel Kurul Toplantı İlkeleri Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir: 11.1. Genel Kurula katılacak asil üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”nde ki adları karşısına imza atıp Genel Kurul toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan asil üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. 11.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanlığınca, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter seçilir. 11.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan asil üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur. 11.4. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 11.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
Madde 12- Olağanüstü Genel Kurul Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır: – Dernek asil üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru, – Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar, – Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurulda gündeme
Madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
Madde 13- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: – Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, – Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, – Dernek organları asıl ve yedek üyeleri seçmek, – Bir önceki dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek, – Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak, – Derneğe taşınmaz mal satın alınması yada satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, – Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması yada bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak, – Derneğin feshi ve malvarlığının tahsisine ilişkin karar vermek, – Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak, – Federasyonlara üye olma veya çıkma konusunda karar vermek, – Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek, -Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.
Madde 14- Yönetim Kurulu Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu iki yıllığına seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. 14.1 Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 14.2. Yönetim kurulunda aynı tüzel kişi firmasından birden fazla kişi bulunamaz. 14.3. Yönetim kurulu başkanı üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz.
Madde 15- Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir: 15.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen 6 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir sekreter ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcü seçmek suretiyle görev bölümü yapılır. 15.2. Yönetim Kurulu ayda 1 kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 15.3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. 15.4. Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. 15.5. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu kararıyla müstafi sayılabilir.
Madde 16- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: – Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak, – Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek, – Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak, – Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, – Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek, – Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak, – Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak, – Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek, -Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak, – Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyeler ve ilgili yerlere bildirmek, – Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek, – Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
Madde 17- Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Derneği temsil, gündemi hazırlama, müzakereleri idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını saymanla birlikte imza, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.
Madde 18- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda onun görev ve yetkilerine haizdir. Derneğe ait işlemleri yapar, evrak ve defterleri tanzim ve muhafaza eder, yönetim kurulu kararlarını tutanağa geçirir. Başkanın verdiği yetkiler dahilinde Dernek adına yapılan yazışmaları imzalar. Başkanın görevden ayrılması halinde, ilk Genel Kurula kadar Başkanlık görevini üstlenir.
Madde 19- Sayman Sayman Derneğe ait mali işlemleri yapar, mali evrak ve defterleri tanzim, muhafaza ve Başkanın verdiği yetkiler dahilinde Dernek adına yapılan yazışmaları imza eder.
Madde 20- Denetleme Kurulu ve İç Denetim Şekilleri – Denetleme Kurulu, iki yıllık süre için açık oyla seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. – Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. – Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir. – Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. İç Denetim: Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 21- Disiplin Kurulu Oluşumu-Görev ve Yetkileri Disiplin kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında bir başkan bir raportör seçerler. Görev süreleri iki yıldır. Yönetim kurulunun isteğiyle üyelerin dernek tüzüğüne, dernek taahhütnamesine ve dernek amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini araştırır, uymayanlar hakkında, uyarma, kınama cezası verir. Ayrıca yapacağı inceleme sonunda dernek kuruluş amaç ve misyonuna aykırı hareket ettiğini tespit ettiği üyelerin üyelikten çıkarılması için yönetim kuruluna teklifte bulunur.
Madde 22- Yönetim ve Hizmet Komiteleri Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler Yönetim Kurulu kararı ile seçilir. Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim ve Denetleme Kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.
Madde 23- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim, Denetleme, Danışma Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezinin bulunduğu Valilik İl Dernekler Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. BÖLÜM – Mali Hükümler
Madde 24- Çalışma Dönemi ve Bütçe Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe taslağı ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe taslağında, gelirler toplamı ve gelirlerin hangi kalemlerden oluştuğu, giderler toplamı ve nerelere harcanacağına dair bilgiler ve gelir gider kalanı gösterilir.
Madde 25 Derneğin Gelirleri- Giriş ve Yıllık Ödenti Miktarının Belirlenme Şekli Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir: 25.1. Giriş ve Yıllık ödenti ile masraflara katılım payı, 25.2. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır mallar gelirleri, 25.3. Dernekçe yapılan yayınlar, piyango satışları, toplantı, temsil, festival, gösteri, konferans ve eğitim gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler 25.4. Yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar, 25.5. Diğer gelirler, 25.6. Bilirkişilik ve/veya hakemlik faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 25.7. Resmi ve/veya tüzel kuruluşlara eğitim, projelendirme, şartname ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden sağlanan gelirler. Ödenti miktarının belirlenme şekli Giriş bedeli iki yılda bir Genel Kurul tarafından, yıllık ödentiler ve masraflara katılım payı ise her yıl yönetim kurulunca yeniden belirlenir. Ödentilerin tahsili, takibi ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.
Madde 26- Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır: 26.1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 26.2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. 26.3. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. 26.4. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. 26.5.Derneğin Borçlanma Usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 27- Defterler Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır. BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
Madde 28- Tüzük Değişikliği Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Madde 29- Derneğin Feshi Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Baca İmalatçı ve Uygulayıcıları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması: Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 30- Hüküm Eksikliği Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 31- Yürürlük Bu ana tüzük değişikliği eski ana tüzük yerine geçerli ve genel kurulur tarafından onaylandığı 27 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Madde 32- Genel Koordinatörlük Derneğin çalışmalarını yürütmek ve alınan kararları uygulamak üzere Yönetim Kurulu tarafından ücretli ve sözleşmeli bir Genel Koordinatör atanır. Genel Koordinatör’ün görev ve yetkileri aşağıdadır: Yönetim Kurulu’na karar alma aşamalarında kaynak oluşturması amacıyla alternatifleri ve ön çalışmaları hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun belirlediği stratejilere yönelik planlama ve yönetimin yapılmasını sağlamak Yönetim Kurulu kararlarının uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla, mali kaynaklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları ve ilgili iş süreçlerini etkin olarak yönetmek Derneğin etkin yönetimini sağlamak amacıyla, yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak üzere Yürütme Kurulu’na ön çalışma olarak sunmak, onay sonrasında gerekli aksiyon planlarını hazırlayarak gerçekleşmelerini sağlamak Derneğin etkinliğini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Derneği yurtiçi-yurtdışında temsil etmek ve Derneğin dış ilişkilerini yürüterek koordinasyonu sağlamak Kurulların etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Yönetim ve Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu Başkanına danışarak toplantı gündemlerini hazırlamak Derneğin, kurumlar ve toplum nezdinde, olumlu imajını oluşturmak ve kuvvetlendirmek amacıyla bu önceliğe uygun şekilde faaliyette bulunmak ve işbirlikleri oluşturmak Sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye ve dünyada gündemi ve öncelikleri takip etmek, bilgi oluşturmak, sinerji yaratmak, üretilen sonuçlarla farkındalık yaratmak ve yönlendirici olmak amacıyla, komite çalışmalarında koordinasyon ve etkinliği sağlamak, gerekli toplantılara katılmak Mali kaynakların etkin yönetimini sağlamak amacıyla, Dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak, iktisadi işletmeye gelir sağlayıcı faaliyetler oluşturmak Ana Tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek Kendisine bağlı süreç ve bölümlerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; gerekli kontrolleri yapmak, gelişim alanlarını saptamak, bu alanlarla ilgili aksiyon planlarını çıkarmak ve planları uygulamak Genel Koordinatör ayrıca görev tanımında belirlenen ve ihtiyaç halinde güncellenen görevlerden de sorumludur. DERNEĞİMİZİN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ
Madde 33: Üyeler aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder. Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Güvenilirlik: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Dernek çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler. Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz. Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar. Başkalarının Hakkını Korumak: Dernek üyeleri ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Yasalar Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı yada suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler. En İyinin Peşinde Olmak: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanları sağlar. Yaptıklarının Hesabını Verebilmek: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler. Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar. Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.
Madde 34: Tüzükte Açık Olmayan Haller Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan ve daha elverişli durumlar için dernekler kanunu, ilgili yönetmelikler ile Türk medeni kanunun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur. İş bu tüzük 34 maddeden ibarettir.